Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

Имуществена отговорност на работодателя за нарушаване на трудовите права на работника или служителя

Адвокат Кръстева > Полезно  > Имуществена отговорност на работодателя за нарушаване на трудовите права на работника или служителя

Имуществена отговорност на работодателя за нарушаване на трудовите права на работника или служителя

Основание за тази отговорност е правонарушението, което работодателят е извършил, а имено нарушаване на трудовите права на работника или служителя по трудовото правоотношение. Наличието на правонарушение, което по дефиниция включва в състава си и вината на извършителя, прави отговорността на работодателя имуществена отговорност. Тя е договорна, защото се основава на съществуващото между страните конкретно трудово правоотношение.

Разглежданата отговорсност е предвидена в пет случая :

1)    при незаконно недопускане от работодателя на работника или служителя на работа

Уредено е в две форми:

Недопускане на работника или служителя , след като трудовото правоотношение е учредено, да започне да работи и да изпълнява трудовите си задължения, с което се поставя началото на изпълнението му. Недопускането може да се изразява в отказ на достъп до мястото на работа или работното място, отказ да му се създадат необходимите условия за работа- да му се предоставят необходимите машини, инструменти, материали и др.

Втората форма представлява недопускане до работа, докато трае съществуването и изпълнението на трудовото правоотношение. При него трудовото правоотношение е започнало да се изпълнява и се е изпълнявало нормално,но в един по-късен момент работодателят или оправомощено от него длъжностно лице предприеме действия, с които създават пречки на работника или служителя и не го допускат до работа.

Вредата, която се причинява на работника или служителя, се измерва с дължимото трудово възнаграждение за времето, през което трае недопускането.

2)    при временно незаконно отстраняване от работа на работника или служителя от работодателя

Има се предвид случаите, при които работник или служителсе явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо средство. Това е отстраняването, което работодателят е извършил, без да са налице горепосочените основания.

Размерът на отговорността на работодателя и тук се измерва чрез причинената вреда- липсващото брутно трудово възнаграждение за времето докато трае временното отстраняване.

3) при неиздаване от работодателя на необходимите документи на     работника или служителя

Работодателят дължи издаването на редица документи на работника или служителя, в които се удостоверяват факти, свързани с трудовото правоотношение. Такива са: за изпълняваната от работника или служителя работа и заеманата от него длъжност, за получаваното трудово възнаграждение, извлечение от ведомостите за заплати, за трудов стаж и редица други. Най-често тези документи се издават от работодателя при поискване от работника или служителя и те са му необходими, за да ги представи в определен срок.

Отговорността на работодателя е за всички вреди, които работникът или служителят е претърпял- имуществени и неимуществени.    

4) вписване на неверни данни от работодателя в издаваните на работника или служителя документи

Работодателят е длъжен да отразява в съответните документи верни данни. Вписването в издадените документи на данни, които са неверни – лъжливи, неточни, неистинни е виновно нарушение на задължението на работодателя.

Отговорността обхваща всички имуществени и неимуществени вреди.

5) незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя от работодателя

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка на работника или служителя данните, свързани с това, и да я върне незабавно. Основанието за отговорността се състои в неизпълнение на задължението на работодателя да предаде незабавно след прекратяване на трудовото правоотношение трудовата книжка.

Обезщетението на тези вреди и дължимото обезщетение за тях се определят в размер на брутното трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка .

Имуществената отговорност на работодателя за нарушаване на трудовите права на работника или служителя се осъществява по съдебен ред по пътя на осъдителното исково производство.

No Comments

Leave a Comment