Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

ПЪТУВАНЕ НА ДЕТЕ В ЧУЖБИНА ПРИ ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ

Адвокат Кръстева > Полезно  > ПЪТУВАНЕ НА ДЕТЕ В ЧУЖБИНА ПРИ ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ

ПЪТУВАНЕ НА ДЕТЕ В ЧУЖБИНА ПРИ ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ

Съгласно разпоредбата на чл. 127а, ал. 1 от СК въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това се решават по общо съгласие на родителите. Ал. 2 на посочената разпоредба предвижда, че когато родителите не постигнат съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящ адрес на детето.

Производството представлява спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения, в рамките на което съдът прави преценка по целесъобразност и не е обвързан от исканията на страните. Започва с подаване на молба от единия родител. С молбата се цели постановяване на решение, което да замести липсващото съгласие на единия родител относно тези въпроси. Активно процесуално легитимирани страни по иска по чл.127а, ал.2 от СК са единствено и само родителите.

За да прецени основателността на искането съдът има задължение по чл. 15 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет) да изслуша детето, ако е навършило десет годишна възраст и да вземе становище от Дирекция „Социално подпомагане“. Към тези правила и задължителни предписания в нормата на чл. 127а от СК, по които следва да се уредят отношенията между страните, трябва да се добави и необходимостта да се прецени най-добрия интерес на детето.

Също така следва да се съобразят и конкретните особености на случая, както и това, че всяко дете се ползва с гарантирана свобода на придвижване, която включва, както възможността да се премества и установява в различни места на територията на страната, в която то живее, така и свободно да напуска и да се завръща в тази територия.

Следователно, за да бъде уважен предявеният иск с правно основание чл. 127а, ал. 2 от СК следва да се установи наличието на следните материалноправни предпоставки, а именно: страните да са родители на детето; между същите да не е постигнато съгласие относно пътуването на детето в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това; заместването на съгласието на родителя, който не дава разрешението си, да е в интерес на детето.

No Comments

Leave a Comment