Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Адвокат Кръстева > Полезно  > ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Детето има право да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие. На това право съответства задължението на родителя да се грижи за физическото, умствено, нравствено и социално развитие на детето, за неговото образование и лични и имуществени интереси.

Израз на горните права и отговорности е задължението на всеки родител да осигурява условия на живот необходими за развитието на детето, което включва и издръжка на ненавършили пълнолетие деца.

Съгласно чл. 143 от Семейния кодекс всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.  Родителите дължат издръжка и когато детето е настанено извън семейството.

Задължението за полагане на грижи и даване на издръжка възниква от момента, в който детето е родено. Съществува независимо дали е отправена покана за изпълнение, дали са предприети принудителни мерки за събиране на дължимото, до навършване на пълнолетие или до настъпване на друго законно основание за прекратяване.

Родителят е този, който трябва да проявява настойчивост и да участва в грижите за детето, което включва и неговата издръжка.

Законът урежда, че издръжката се плаща ежемесечно, което е с оглед интересът на детето, който не се нарушава и в случаите на авансово плащане на издръжката.

И двамата родители дължат издръжка на ненавършилите пълнолетие деца. Общата сума за издръжка на всяко дете се определя между двамата родители, като родителят, на когото е предоставено упражняването на родителските права, следва да поеме по-малък размер от общата месечна издръжка на детето, доколкото дава част от нея в натура.

Издръжка може да се търси и за минало време, като най-много за период от една година преди предявяването на иска.

След като бъде присъдена издръжка, родителят упражняващ родителски права може да си извади изпълнителен лист и да образува дело при съдебен изпълнител, като последният ще започне да събира принудително издръжката, включително налагайки запори върху цялото трудово възнаграждение или продавайки недвижим имот, дори и единственото жилище.

Неизплащането на месечната издръжка представлява и престъпление по чл.183 от Наказателния кодекс (НК).

Законът урежда също така и издръжка на пълнолетни деца, като същата не е безусловна. Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.

До дело за издръжка най-често се стига при фактическа раздяла на родителите или при развод, като издръжка може да се претендира и по време на брака. Отношенията могат да се уредят и със споразумение.

No Comments

Leave a Comment