Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

издръжка Tag

Адвокат Кръстева > Posts tagged "издръжка"

ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Детето има право да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие. На това право съответства задължението на родителя да се грижи за физическото, умствено, нравствено и социално развитие на детето, за неговото образование и лични и имуществени интереси. Израз на горните права и отговорности е задължението на всеки родител да осигурява условия на живот необходими за развитието на детето, което включва и издръжка на ненавършили пълнолетие деца. Съгласно чл. 143 от Семейния кодекс всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на...

Continue reading

ПЪТУВАНЕ НА ДЕТЕ В ЧУЖБИНА ПРИ ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ

Съгласно разпоредбата на чл. 127а, ал. 1 от СК въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това се решават по общо съгласие на родителите. Ал. 2 на посочената разпоредба предвижда, че когато родителите не постигнат съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящ адрес на детето. Производството представлява спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения, в рамките на което съдът прави преценка по целесъобразност и не е обвързан от исканията на страните. Започва с подаване на молба от единия родител. С молбата се цели постановяване на решение, което да замести липсващото...

Continue reading

СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Макар изрично да не е уредено в българското законодателство, съвместното упражняване на родителски права при раздяла на родителите, практически е възможно и допустимо. С Тълкувателно решение по ТД 1/2016 г., постановено на 03.07.2017 г., Върховният касационен съд на Република България – Общо събрание на Гражданска колегия уеднакви практиката, свързана с допускането на съвместно упражняване на родителските права по отглеждане и възпитание на ненавършили пълнолетие деца. По принцип носител на родителските права е всеки един от двамата родители. Законът изисква родителските права и задължения да се упражняват от родителите в интерес на детето, да се осъществяват заедно и поотделно от родителите, и...

Continue reading