Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

развод Tag

Адвокат Кръстева > Posts tagged "развод"

РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Разводът е способ за прекратяване на брака по съдебен ред на основания, възникнали след сключването му. Основанията за развод са две - дълбоко и непоправимо разстройство на брака и взаимно съгласие на съпрузите. При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака. При развод по взаимно съгласие съпрузите представят споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода. Споразумението...

Continue reading

ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Детето има право да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие. На това право съответства задължението на родителя да се грижи за физическото, умствено, нравствено и социално развитие на детето, за неговото образование и лични и имуществени интереси. Израз на горните права и отговорности е задължението на всеки родител да осигурява условия на живот необходими за развитието на детето, което включва и издръжка на ненавършили пълнолетие деца. Съгласно чл. 143 от Семейния кодекс всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на...

Continue reading

ПЪТУВАНЕ НА ДЕТЕ В ЧУЖБИНА ПРИ ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ

Съгласно разпоредбата на чл. 127а, ал. 1 от СК въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това се решават по общо съгласие на родителите. Ал. 2 на посочената разпоредба предвижда, че когато родителите не постигнат съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящ адрес на детето. Производството представлява спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения, в рамките на което съдът прави преценка по целесъобразност и не е обвързан от исканията на страните. Започва с подаване на молба от единия родител. С молбата се цели постановяване на решение, което да замести липсващото...

Continue reading

СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Макар изрично да не е уредено в българското законодателство, съвместното упражняване на родителски права при раздяла на родителите, практически е възможно и допустимо. С Тълкувателно решение по ТД 1/2016 г., постановено на 03.07.2017 г., Върховният касационен съд на Република България – Общо събрание на Гражданска колегия уеднакви практиката, свързана с допускането на съвместно упражняване на родителските права по отглеждане и възпитание на ненавършили пълнолетие деца. По принцип носител на родителските права е всеки един от двамата родители. Законът изисква родителските права и задължения да се упражняват от родителите в интерес на детето, да се осъществяват заедно и поотделно от родителите, и...

Continue reading