Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu
 

Адвокатско възнаграждение

Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в издадената от Висшия адвокатски съвет наредба за минимални адвокатски възнаграждения, касаеща размера на адвокатските възнаграждения за съответния вид помощ.

Възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.

За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно.

Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.

Размерът на адвокатското възнаграждение може да варира с оглед фактическата и правна сложност на съответния казус.

Имате нужда от правна консултация? Свържете се с мен.