Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu
 

◉ Защита пред Европейския съд по правата на човека

Европейският съд по правата на човека е международен съд със седалище в Страсбург. Броят на съдиите е равен на броя на държавите, ратифицирали Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Съдиите заседават в лично качество и не представляват никоя държава.

Съдът прилага Европейската конвенция за защита правата на човека. Негова задача е да осигури спазването от страна на държавитечленки на правата и гаранциите, залегнали в Конвенцията. Това става като Съдът разглежда жалби, подадени от физически или юридически лица, или, в някои случаи, от държави. Когато установи, че дадена държава е нарушила едно или повече от тези права и гаранции, Съдът се произнася с решение. Решенията на Съда имат задължителна сила и съответните страни са длъжни да ги изпълнят.

Европейската конвенция за защита правата на човека е международен договор, който може да бъде подписван единствено от държавите-членки на Съвета на Европа. Конвенцията, която учредява Съда и определя правилата за неговото функциониране, съдържа списък с права и гаранции, които държавите се задължават да спазват.

Съдът проверява допустимостта на жалбата. Това означава, че случаят следва да отговаря на определени изисквания, описани в Конвенцията. Ако не удовлетворява условията, жалбата ще бъде отхвърлена. Ако жалба бъде обявена за допустима, Съдът насърчава страните да постигнат приятелско споразумение. В случай, че не бъде постигнато такова споразумение, Съдът ще разгледа жалбата “по същество”, ще реши дали е налице или не нарушение на Конвенцията.

 

Адвокатската кантора предлага следните услуги:

  • консултиране относно наличието/липсата на основания за подаване на жалба;
  • изготвяне, окомплектоване и подаване на жалба;
  • представителство, в случай на допусната до разглеждане жалба.

Имате нужда от правна консултация? Свържете се с мен.