Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu
 

◉ Административно право

Административното право урежда специфичните отношения между правни субекти, които възникват в процеса на организиране и осъществяване на изпълнителната дейност на държавните органи или регулира обществените отношения в сферата на държавното управление. Споровете в тези правоотношения се пораждат от отказа, ограничаването или нарушаването на права и законни интереси от страна на административните органи.

Адвокатската кантора предлага правна помощ и съдействие във връзка с производства за оспорване на индивидуални административни актове, когато същите са незаконосъобразни или нецелесъобразни.  Административният акт може да се съдържа в действие или бездействие на държавен орган, както и в отказ да се издаде такъв.

Оспорването се извършва пред непосредствено горестоящия административен орган. Неговото решение подлежи на обжалване пред съда. Жалбата и протестът се оформят в писмена форма и задължително се подава чрез органа, издал акта, който е възможно и да преразгледа сам въпроса.

Самата жалба се подава в законово определен срок – след това е процесуално недопустима.

 

Кантората предлага и процесуално представителство и правна защита по административни дела.

Компетентни като първа инстанция са административните съдилища. Те гледат всички административни дела освен тези, които със закон са определени да се гледат от Върховния административен съд. Актовете могат да се обжалват пред съд само по отношение на тяхната законосъобразност. Актът може да се оспори пред съда и без да е изчерпана възможността да се обжалва пред по-горестоящия административен орган (незадължителност на административното обжалване), освен ако в закон изрично е предвидено друго.

 

Кантората предлага и изготвяне на жалби срещу наказателни постановления, издадени от различни органи.

Наказателно постановление се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от служители на административен орган. Подава се чрез органа който е издал наказателното постановление, а той комплектова преписката и я препраща до съда, в района на който е извършено или довършено нарушението. Съдът образува и гледа дело в състав от един съдия, като призовава в открито заседание жалбоподателя, лицата, поискали обезщетение, органа, издал наказателното постановление, както и допуснатите от съда свидетели. Съдът се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление. Решението подлежи на обжалване пред съответния Административен съд. Това обжалване се нарича касационно обжалване, а жалбата, с която се прави – касационна жалба.

Имате нужда от правна консултация? Свържете се с мен.