Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu
 

◉ Вещно право / Имотни дела

Имотен адвокат, известен също като адвокат по недвижими имоти, е лице, което има знанията и опита да съветва страните, участващи в сделка с недвижими имоти.

Вещното право урежда обществените отношения по повод собствеността и нейното придобиване, държане, владеене, ползване и разпореждане.

Системата на българското вещно право включва следните видове вещни права:

Право на собственост. Това е абсолютно, неограничено вещно право. Конституцията разглежда правото на собственост в два аспекта – публична и частна собственост. Субект на публичната собственост могат да бъдат само държавата и общините, докато на частната – всички субекти, посочени в Закона за собствеността.

Освен правото на собственост нашата правна система познава и ограничени вещни права, които Закона за собствеността нарича още „вещни права върху чужда вещ“. Едно от тях е правото на строеж. Това е ограничено вещно право, което се състои в правната възможност едно лице да построи или придобие постройка върху чужд имот и да стане нейн собственик.

Право на ползване. Това е ограничено вещно право. Неговата същност се състои в правото да се използват определени вещи или вещ и да се получават добивите от тях, без да се променят съществено. Ползувателят е длъжен да плаща разноските, свързани с ползуването, включително данъците и другите такси, да поддържа вещта в състоянието, в което я е приел, и да я върне на собственика след прекратяване на правото на ползуване. При предаване на имота се съставя опис. При липса на опис предполага се, до доказване на противното, че имотът е предаден в добро състояние. Ползувателят не отговаря за овехтяването и изхабяването на вещта, които се дължат на обикновената употреба.

Сервитутни права. Това са родова категория ограничени вещни права, наричани още „служещи“. В миналото те са имали широко разпространение, но днес имат само ограничено приложно поле. При тези права винаги е налице един господстващ и един служещ имот. При това положение собственикът на господстващия имот може да си служи със служещия с оглед използването на своя имот. Най-често срещан пример е правото на преминаване.

Право на надстрояване и пристрояване. Това ограничено вещно право дава възмножност на неговия носител да надстрои или пристрои съществуваща сграда и да стане собственик на надстроеното или пристроеното.

Всички тези вещни права са абсолютни, както правото на собственост. Ограничени са само по отношение правото на собственост, от което те произлизат.

Правото на собственост се придобива чрез правна сделка /покупко-продажба, замяна, дарение и др./, по давност или по друг начин, определен в закона. То може да принадлежи и общо на две или повече лица – държавата, общините и други юридически или физически лица. Всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта. Делбата може да бъде доброволна и съдебна. Когато съсобствениците не могат да постигнат съгласие за доброволна делба се пристъпва към съдебна делба.

Съсобствеността може да бъде прекратена също и чрез продажба, както и чрез отказ от право на собственост.

В областта на вещното право адвокатската кантора предлага следните услуги:

  • консултация по вещноправни въпроси;
  • снабдяване с необходимата документация във връзка с изповядване на сделки с недвижими имоти;
  • изготвяне и съдействие при сключването на предварителен договор;
  • доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;
  • защита на собствеността и другите ограничени вещни права.

Имате нужда от правна консултация? Свържете се с мен.