Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu
 

◉ Наказателно право

Адвокат по наказателно право ще помогнe, ако сте заподозрян или обвинен в престъпление, както и ако сте пострадал от престъпление.

Обвиняем е лицето, което е привлечено в това качество при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник. Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

Пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението.

В досъдебното производство пострадалият има следните права: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство; да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информиран за хода на наказателното производство; да участва в производството съгласно установеното в този кодекс да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да има повереник, да бъде придружаван от лице, посочено от него; да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език; да прави искане за ускоряване на досъдебното производство в предвидените в този кодекс случаи. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

Пострадалият от престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, може да повдига и да поддържа обвинение пред съда като частен тъжител. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници.

Пострадалият или неговите наследници, както и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъплението, могат да предявят в съдебното производство граждански иск за обезщетение на вредите и да се установят като граждански ищци.

Когато полицията твърди, че сте извършили престъпление, адвокатът може да ви представлява, за да се увери, че вашите законни права са защитени и да представи вашия случай в съда.

Адвокатът по наказателно право ще използват знанията и опита си, за да осигури най-добрия резултат за вас и вашия случай.

Защо трябва да имате адвокат в полицейското управление? Да бъдете заподозрян в престъпление и да бъдете разпитан от полицията, може да бъде непознато и страшно преживяване, така че е важно да имате подкрепата на адвокат веднага колкото е възможно.

Вашият адвокат е там, за да представлява вашите интереси и да гарантира, че правата ви са защитени.

Част от адвокатските услуги, които адвокатската кантора предлага в областта на наказателното право са:

  • Правна защита при полицейско и прокурорско задържане;
  • Защита в процедурите по вземане на мярка за неотклонение;
  • Защита на обвиняем в досъдебно производство;
  • Съдействие при сключване на споразумение с прокуратурата в хода на досъдебното производство;
  • Процесуално представителство на пострадали от престъпление лица, частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник;
  • Обжалване на незаконосъобразни актове на прокуратурата и съда;
  • Подаване на искания и защита в хода на производствата за възобновяване на наказателни дела;
  • Защита по дела за реабилитация;
  • Процесуално представителство в производствата по присъждане на обезщетения за незаконно повдигнати обвинения, неправомерното налагане на наказания и други противозаконни действия на разследващите органи, прокуратурата и съда;
  • Съдействие и защита на осъдени на лишаване от свобода – преместване, промяна на режим, предсрочно освобождаване, помилване

Имате нужда от правна консултация? Свържете се с мен.