Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu
 

◉ Развод, родителски права, издръжка

Имате нужда от бракоразводен адвокат?

Бракоразводен адвокат в гр. Пловдив – адв. Валентина Кръстева.

Разводът обикновено е много труден процес. Освен емоционалното напрежение на брака, обикновено има няколко различни правни въпроси и конфликти, които трябва да бъдат разрешени.

Не трябва да рискувате да се справяте сами, когато бъдещата ви финансова сигурност или отношенията ви с децата ви може да са застрашени.

В областта на семейното и наследствено право адвокатската кантора предлага следните услуги:

– консултация при избор на режим на имуществени отношения;

Мъжът и жената при сключване на брака могат да избират имущественобрачен режим, на който да подчиняват отношенията си през време на брак. Може да бъде на общност, разделност или да сключат брачен договор. Това има значение по отношение на придобитите по време на брака движими и недвижими вещи.

В случай че страните не изберат режим на своите отношения се прилага режима на съпружеската имуществена общност.

Съпружеската имуществена общност са вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос. Те принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити, като съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата или работа в домакинството. Този принос се предполага до доказване на противното. Не попадат в хипотезата на имуществена общност – вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение. Те принадлежат на съпруга, който ги е придобил и са негово лично имущество.По друг начин стоят нещата, ако съпрузите са избрали Режим на разделност на имуществените отношения. При него правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание. Третият възможен режим на имуществени отношения е договорният режим, чрез съставянето на брачен или предбрачен договор. В чл. 37 от Семейния кодекс е записано, че встъпващите в брак могат да уредят имуществените отношения помежду си с брачен договор.

– процесуално представителство по дела за развод, издръжка, родителски права;

Бракът може да се прекрати при смърт на един от съпрузите; унищожаването на брака, което може да е следствие от неспазването на изискванията за сключването му, и при развод.

В семейното право има две възможности за развод. Развод по взаимно съгласие и развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

При наличието на непоколебимо съгласие, съпрузите следва да подадат в Районния съд молбата, придружена от предварително изготвено споразумение, в което са уредени всички въпроси, свързани с личните и имуществените си отношения; за издръжката на децата, както и за упражняването на родителските права.

Всеки един от съпрузите може да иска развод, когато според него бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и другият съпруг не е съгласен бракът да се прекрати по взаимно съгласие. С иска за развод задължително се предявяват и разглеждат исковете за упражняване на родителските права, когато има ненавършили пълнолетие деца, личните отношения между децата и родителите, издръжката на децата, ползването на семейното жилище след развода, издръжката между съпрузите и фамилното име.

– съдействие и процесуално представителство при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина;

За да може непълнолетен да напусне страната, трябва да е налице съгласие, дадено от двамата му родители. Когато такова съгласие липсва от страна на един от тях е необходимо да се води съдебно производство пред Районния съд. В тази ситуация се налага съдът да се намеси в гражданскоправните отношения на субектите, като вземе решение вместо родителя, който отказва да даде разрешението си, за пътуване на непълнолетен в чужбина.

  • съдействие при пълно и непълно осиновяване;
  • оспорване на произход и установяване на произход;
  • съдействие при завещания, делба на имущество;
  • отказ от наследство и приемане на наследство по опис.

Имате нужда от правна консултация? Свържете се с мен.