Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu
 

◉ Трудово право

Трудът се гарантира и защитава от закона. Закрилата на труда означава закрила на този, който е носител на работната сила и извършва трудовия процес. Осигуряване свобода на труда означава встъпване в и прекратяване на трудово правни отношения в зависимост от волята на страните. Недопустими са принудителният труд и произволното прекратяване на трудово правни отношения от работодателя.

Трудово правоотношение възниква при сключване на трудов договор, от избор или от конкурс. Относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения могат да възникнат трудови спорове между работника/служителя и работодателя. Индивидуалните трудови спорове са израз на конфликтите в интересите на страните по трудовото правоотношение. Като процесуални отношения те произтичат от материалното трудово правоотношение. Основна характеристика на трудовите спорове е, че те са правни спорове, т.е. спорове относно субективни права и задължения предвидени в разпоредби на трудовото законодателство.

 

В областта на трудовото право адвокатската кантора предлага следните услуги:

  • консултация по трудовоправни въпроси; изготвяне, сключване и прекратяване на трудови договори и длъжностни характеристики; Правни становища по всички видове трудово правни въпроси;
  • Процесуално представителство по трудови спорове във връзка с искове за: отмяна на незаконно уволнение и възстановяване на работа; обезщетение за незаконно уволнение; за заплащане на дължими трудови възнаграждения и обезщетения; оспорване на дисциплинарни наказания; иск при трудова злопoлука или професионална болест;  поправка на основанието за уволнение вписано в трудовата книжка или в други документи; имуществена отговорност на работника/служителя; защита на работника/служителя срещу недопускане до работа или временно отстраняване от работа;

Имате нужда от правна консултация? Свържете се с мен.