Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

Изключения при заплащането на разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост

Адвокат Кръстева > Полезно  > Изключения при заплащането на разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост

Изключения при заплащането на разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост

Съгласно Закона за управление на етажната собственост разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят. Но са предвидени изключения от посочената разпоредба.

В случая, когато жилището не се ползва, законът е предвидил хипотеза, в която разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост не се заплащат от собственик, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

Според чл. 51, ал.1 от ЗУЕС всички собственици, ползватели и обитатели са длъжни да заплащат разходи за управление и поддържане на общите части, но в чл. 51, ал. 2 от ЗУЕС се съдържа изключение, според което не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

„Разходи за управление и поддържане“, съгласно §1 т.11 от ДР на ЗУЕС са разходите за консумативни материали, за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата, което ”поддържане на общите части” е определено в § 1 т.13 от ДР на ЗУЕС като дейност, насочена  към запазване на общите части в добро състояние, т.е. свързана с обикновена поддръжка и отстраняване на текущи повреди. Този вид разноски са в пряка зависимимост от ползването и отговорността за плащането им следва да бъде пропорционална на него. Общо правило е, че който се ползва от вещта, трябва да заплаща и разноските във връзка с нея, т.е. текущите разходи, които се налагат с оглед нормалното функциониране и обикновеното употребление на сградата и общите части в нея. Основание за заплащане на посочените разходи е използването на общите части,  поради което се заплащат не само от етажните собственици, но и от обитателите на сградата.

За освобождаването от такси по смисъла на чл.51, ал.2 от ЗУЕС не е необходимо изрично решение на общото събрание

В чл. 51, ал.3 от ЗУЕС е уредена друга хипотеза, при отсъствието на собственик за повече от 30 дни в рамките на една календарна година. „Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане по ал.1. Според чл. 51, ал. 3, изр. 2 от ЗУЕС за отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят).

Задължение на всеки собственик, който ще отсъства повече от 30 дни, е да уведоми писмено председателя на управителния съвет или управителя.

No Comments

Leave a Comment