Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

Author: admin

Адвокат Кръстева > Articles posted by admin

Обида и клевета

Обида и клевета са престъпления против честта, достойнството и доброто име на личността. Уредени са в Глава ІІ от Особената част на Наказателния кодекс на Република България. Те засягат обществените отношения, които осигуряват неприкосновеността на визираните нематериални блага. Обидата представлява резултатно престъпление и то е довършено, когато унизителните за честта и достойнтството на пострадалия думи са извършени в негово присъствие, но също така е възможно да бъдат възприети от него и неприсъствено, когато той ги чуе, прочете или види, след разпространението им чрез печатно произведение или по друг начин.  Изпълнителното деяние на обидата може да се извърши чрез думи или чрез...

Continue reading

Имуществена отговорност на работодателя за нарушаване на трудовите права на работника или служителя

Основание за тази отговорност е правонарушението, което работодателят е извършил, а имено нарушаване на трудовите права на работника или служителя по трудовото правоотношение. Наличието на правонарушение, което по дефиниция включва в състава си и вината на извършителя, прави отговорността на работодателя имуществена отговорност. Тя е договорна, защото се основава на съществуващото между страните конкретно трудово правоотношение. Разглежданата отговорсност е предвидена в пет случая : 1)    при незаконно недопускане от работодателя на работника или служителя на работа Уредено е в две форми: Недопускане на работника или служителя , след като трудовото правоотношение е учредено, да започне да работи и да изпълнява трудовите си задължения, с което...

Continue reading

СЪСОБСТВЕНОСТ

При съсобствеността всеки съсобственик има отделно право на собственост върху цялата вещ, но упражняването на това право е ограничено от конкуренцията на правата на другите съсобственици върху същата вещ. По принцип всяка съсобственост може да бъде прекратена чрез делба. Този иск винаги има за предмет ликвидирането на една съсобственост, при която всеки един от съделителите има определена част дял от общото имущество.При наличие на съсобственост, независимо въз основа на какъв юридически факт, или факти е възникнала, отношенията между съсобствениците се уреждат по правилата, предвидени в чл. 30-32 ЗС . Частите на съсобствениците се считат за равни до доказване на противното-...

Continue reading

Изключения при заплащането на разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост

Съгласно Закона за управление на етажната собственост разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят. Но са предвидени изключения от посочената разпоредба. В случая, когато жилището не се ползва, законът е предвидил хипотеза, в която разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост не се заплащат от собственик, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година. Според чл. 51, ал.1 от ЗУЕС всички собственици, ползватели и обитатели са длъжни да...

Continue reading