Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

Как да променя името си

Адвокат Кръстева > дело за смяна на име  > Как да променя името си

Как да променя името си

Правото на име е едно от основните права на всяко едно лице, макар и упражнявано непряко от него, доколкото изборът на име е предоставен на родителите. Промяната му е регламентирана като потестативно право, което се упражнява по предвиден ред и възниква при точно определени от закона основания, а именно: когато името е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това. Кои обстоятелства са важни трябва да се преценява за всеки конкретен случай като се изхожда от неговата специфика.

Върховните съдии приемат, че наличието на важни обстоятелства по смисъла на чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация следва да се преценяват във всеки конкретен случай, въз основа на доказателствата, изхождайки от общите принципи на гражданското право и обществения морал. Според съдебната практика важни са обстоятелства, направили лично и обществено неудобно и неподходящо за лицето името, чиято промяна се иска, както и разлика във фамилните имена на членовете на семейството, субективното желание на лицето да носи определено име, когато това е свързано със съображения от етнически или религиозен характер с оглед правото му на свободно самоопределянето по тези признаци, известността на лицето в обществото с име, с което се идентифицира, и когато фамилията, с която лицето е известно в обществото, е различна от тази по акта му за раждане.

Дело за смяна на име

Производството е охранително. Започва по молба на заинтересованото лице и завършва с решение на съда, което е охранителен акт без сила на пресъдено нещо. Поради това според съда тези решения не подлежат на отмяна и няма пречка лицата да подадат отново молба за промяна на името си.

Адвокатската кантора предлага консултация, изготвяне на молба и процесуално представителство във връзка с дела за смяна на име.

No Comments

Leave a Comment