Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

Полезно

Обезщетение за безработица след работа в друга страна от ЕС

Обезщетение за безработица след работа в друга страна от ЕС С Регламент № 883/2004 г. са въведени материалноправните правила, принципи и разпоредби в сферата на координацията на системите за социална сигурност на държавите членки. По отношение на обезщетенията за безработица общият принцип за определяне на приложимото законодателство е, че лице, упражняващо доходоносна дейност, следва да принадлежи към схема за социална сигурност на държавата, на чиято територия е заето или самостоятелно заето. Специални правила, представляващи изключения от общия принцип, че държавата - членка по последна заетост като компетентна държава отговаря за предоставянето на обезщетения за безработица, са регламентирани в чл. 65 от...

Continue reading

Как да променя името си

Правото на име е едно от основните права на всяко едно лице, макар и упражнявано непряко от него, доколкото изборът на име е предоставен на родителите. Промяната му е регламентирана като потестативно право, което се упражнява по предвиден ред и възниква при точно определени от закона основания, а именно: когато името е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това. Кои обстоятелства са важни трябва да се преценява за всеки конкретен случай като се изхожда от неговата специфика. Върховните съдии приемат, че наличието на важни обстоятелства по смисъла на чл. 19, ал. 1 от Закона...

Continue reading

ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Детето има право да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие. На това право съответства задължението на родителя да се грижи за физическото, умствено, нравствено и социално развитие на детето, за неговото образование и лични и имуществени интереси. Израз на горните права и отговорности е задължението на всеки родител да осигурява условия на живот необходими за развитието на детето, което включва и издръжка на ненавършили пълнолетие деца. Съгласно чл. 143 от Семейния кодекс всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на...

Continue reading

Удържане на семейни помощи постъпили по банкова сметка на длъжник по изпълнително дело

Много често се случва вземанията за семейни помощи да се трупат по банковата сметка на родителя и лицето да е спокойно, че в случай на образувано изпълнително дело, в което то  е в качеството си на длъжник, вземанията ще останат непокътнати. Макар в Закона за семейните помощи да е предвидена забраната да се правят удръжки от същите, то процесуалната норма на чл. 446а, ал.1 от Гражданския - процесуален кодекс предвижда срок от един месец, в който длъжникът следва да се разпореди чрез банковата си сметка с постъпилото вземане. В противен случай, сумата става секвестируема (секвестируем е този доход на длъжника, върху който...

Continue reading

Прекратяване на изпълнително дело поради пасивното поведение на взискателя

В чл. 433, ал.1 от ГПК са предвидени основания за прекратяване на изпълнителното дело, като в т.8 е посочено, че изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка. В случаите когато взискателят не поиска извършване на изпълнителни действия в двугодишен срок, изпълнителното производство се прекратява с постановление на съдебния изпълнител, след като взискателят проявява пасивност, бездействие по отношение на търсеното вземане. С неизвършването на изпълнителни действия по искане на взискателя за определен срок законодателят презюмира отпадане на интереса му от търсеното изпълнение, предвид което и с чл. 433,...

Continue reading

ЗАЩИТА ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Домашното насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. Легалната дефиниция е дадена в чл.2 от Закона за защита от домашно насилие /ЗЗДН/. Защита може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от:  1. съпруг или бивш съпруг;  2. лице, с което се намира...

Continue reading

ПЪТУВАНЕ НА ДЕТЕ В ЧУЖБИНА ПРИ ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ

Съгласно разпоредбата на чл. 127а, ал. 1 от СК въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това се решават по общо съгласие на родителите. Ал. 2 на посочената разпоредба предвижда, че когато родителите не постигнат съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящ адрес на детето. Производството представлява спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения, в рамките на което съдът прави преценка по целесъобразност и не е обвързан от исканията на страните. Започва с подаване на молба от единия родител. С молбата се цели постановяване на решение, което да замести липсващото...

Continue reading

СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Макар изрично да не е уредено в българското законодателство, съвместното упражняване на родителски права при раздяла на родителите, практически е възможно и допустимо. С Тълкувателно решение по ТД 1/2016 г., постановено на 03.07.2017 г., Върховният касационен съд на Република България – Общо събрание на Гражданска колегия уеднакви практиката, свързана с допускането на съвместно упражняване на родителските права по отглеждане и възпитание на ненавършили пълнолетие деца. По принцип носител на родителските права е всеки един от двамата родители. Законът изисква родителските права и задължения да се упражняват от родителите в интерес на детето, да се осъществяват заедно и поотделно от родителите, и...

Continue reading

Обида и клевета

Обида и клевета са престъпления против честта, достойнството и доброто име на личността. Уредени са в Глава ІІ от Особената част на Наказателния кодекс на Република България. Те засягат обществените отношения, които осигуряват неприкосновеността на визираните нематериални блага. Обидата представлява резултатно престъпление и то е довършено, когато унизителните за честта и достойнтството на пострадалия думи са извършени в негово присъствие, но също така е възможно да бъдат възприети от него и неприсъствено, когато той ги чуе, прочете или види, след разпространението им чрез печатно произведение или по друг начин.  Изпълнителното деяние на обидата може да се извърши чрез думи или чрез...

Continue reading